Procurement

17.01.2012

Открытый тендер по закупу охранных услуг

ТОО «СП СКЗ Казатомпром» объявляет о проведении открытого тендера по закупкам услуг по охране завода в г.Степногорск, Акмолинской области (далее - Услуга). Полный перечень закупаемых Услуг, их количество и подробная спецификация указаны в тендерной документации.
Услуга должна быть выполнена: согласно тендерной документации.
Требуемый срок выполнения услуг: согласно тендерной документации.
Пакет тендерной документации можно получить в срок до 10:00 часов 31 января 2012 года включительно по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Степногорск, мкр.7, здание 7, кабинет №2 с 9:00 до 18:30 часов, а так же на веб-сайте: www.sap-kazatomprom.kz.
Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальным поставщиком в ТОО «СП СКЗ Казатомпром» по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Степногорск, мкр.7, здание 7, кабинет №2.Окончательный срок представления тендерных заявок до 10:00 часов 01 февраля 2012 года по следующему адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Степногорск, мкр.7, здание 7, кабинет №2.
Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 12:00 часов 01 февраля 2012 года по следующему адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Степногорск, мкр.7, здание 7, кабинет №2.
Представителям потенциальных поставщиков при получении копии тендерной документации и при подаче заявок на участие в тендере необходимо иметь соответствующие полномочия.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефонам: 8 (71645) 3-11-22, 3-11-33

«БК К?З Казатом?нерк?сіп» ЖШС А?мола облысы Степногорск ?аласында зауытты к?зету ?ызметтерін (б?дан ?рі – ?ызметтер) сатып алу бойынша ашы? тендерді ?ткізетіні туралы хабарлайды.Сатып алынатын ?ызметтері? толы? тізбесі, оларды? саны ж?не егжей-тегжейлі сипаттамасы тендерлік ??жаттамада к?рсетілген.
?ызметтер тендерлік ??жаттама?а с?йкес к?рсетілуі тиіс.
?ызметтерді к?рсетуді? мерзімі тендерлік ??жаттама?а с?йкес.
Тендерлік ??жаттама пакетін 2012 жыл?ы 31 ?антар са?ат 10:00 ге дейінгі мерзімде мына мекен-жай бойынша: ?аза?стан Республикасы, Степногорск ?аласы, №7 ша?ын ауданы, 7 ?й, №2 каб. са?ат 9:00 дан 18:30 дейін, сондай-а? www.sap-kazatomprom.kz веб-сайтында алу?а болады.
Ы?тимал ?нім берушілер тендерге ?атысу ?шін ?тінімдерін м?рмен бекітілген конвертте «Біріккен к?сіпорын к?кірт ?ыш?ыл зауыты Казатом?нерк?сіп» ЖШС мына мекен-жай?а: ?аза?стан Республикасы, Степногорск ?аласы, №7 ша?ын ауданы, 7 ?й, №2 каб. ?сынады (жіберіледі).
Тендерлік ?тінімдерді тапсыруды? со??ы мерзімі 2012 жыл?ы 01 а?пан са?ат 10:00 ге дейін.
Тендерлік ?тінімдер мен ??жаттар салын?ан конверттер 2012 жыл?ы 01 а?пан са?ат 12:00 де мына мекен-жайда: ?аза?стан Республикасы, Степногорск ?аласы, №7 ша?ын ауданы, 7 ?й, №2 кабинетінде ашылады.
?леуметті жабды?таушыларды? ?кілдерінде тендерлік ??жаттарды? к?шірмесін ал?ан кезде ж?не тендерге ?атысу ?шін с?раным беру кезінде ол ?шін с?йкес ?кілдігі болуы ?ажет.
?осымша а?парат пен аны?таманы 8(71645) 3-11-22, 3-11-33 н?мірлі телефондар ар?ылы алу?а болады.Тендерная документация
Проект договора, приложение 6 к ТД
Приложение 1-2 к проекту договора
Приложение 3 к проекту договора

Back to the list